Cần Hợp Tác

 Cần hợp tác với các bạn Quản Lý và PR 

 Lương và chiết khấu từ 20 – 30% tổng bill

 Liên Hệ : 0903.030.828 – 0919.777.439